post

Valná hromada SK Kelti 2008

2015-valna_hromadaSK Kelti 2008 zvou své členy, jménem předsedy SK Jiřího Černého, na letošní valnou hromadu, která se uskuteční v neděli 10.4.2016 od 18 hodin v salonku Pizzerie Domino (Zborovského nábřeží 48, Beroun 3 – Závodí). V rámci programu bude zrekapitulována činnost SK v kalendářním roce 2015 a seznámení s plány na nadcházející období. Důležitým bodem programu bude schválení nových stanov, které reflektují aktuální požadavky platné legislativy.

 

Vlastní program valné hromady je následující:

1) Zahájení valné hromady SK
2) Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu
4) Zpráva předsedy o činnosti v roce 2015
5) Zpráva o hospodaření SK v roce 2015 a výhledu na rok 2016
6) Diskuse k předloženým zprávám
7) Hlasování o schválení hospodářského výsledku za rok 2015
8) Schválení sídla spolku
9) Schválení změny stanov spolku
10) Potvrzení jmenovaných členů kolektivního statutárního orgánu (předsednictva)
11) Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků
12) Ostatní
13) Závěr